Một số biên bản kiểm định được thực hiện bởi Trung Tâm III. Chúng tôi lấy mẫu ngẫu nhiên hợp kim được sản xuất. Bản kiểm định được chọn đại diện mỗi năm một bản.

  • Default Layout Một mẫu kiểm định ngẫu nhiên trong năm 2012
  • Magazine Layout Một mẫu kiểm định ngẫu nhiên trong năm 2013
  • Coporate Layout Một mẫu kiểm định ngẫu nhiên trong năm 2014
  • One page Một mẫu kiểm định ngẫu nhiên trong năm 2015